df]/ª,@$ df3 -/f;;_M k|b]z g+ ! sf k|b]z k|d'v ;f]dgfy clwsf/L …Kof;LÚ zlgaf/ oxfF cfof]lht r]tgf ;+/If0f k|lti7fg lj/f6gu/sf] !^ cf}F jflif{sf]T;j tyf ;|i6f ;Ddfg sfo{s|ddf . t:aL/ Mdgf]h bfxfn–/f;;

खबर पूर्वाञ्चल, विराटनगर ,माघ २४ — कला, संस्कृतिको विकासले मुलुकको समद्धि झल्किने प्रदेश नं १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ले बताएका छन् ।शनिवार विराटनगरमा चेतना संरक्षण प्रतिष्ठान विराटनगरको १६ औँ वार्षिकोत्सव तथा स्रष्टा सम्मान कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रदेश प्रमुख ‘प्यासी’ले सो कुरा बताएका हुन् । उनले स्रष्टाहरुले सिर्जना गरेका कृतिहरु संरक्षण हुनु पर्ने बताए ।मुलुकमा चेतनाको विकास र विस्तारमा स्रष्टाहरुको भूमिका अग्रणी रहेको चर्चा गर्दै प्रदेश प्रमुख ‘प्यासी’ साहित्य, संस्कृति र कलाले जीवनलाई सौन्दर्यता प्रदान गर्ने बताए । समाजलाई हराभरा बनाउन कला र साहित्यको विकासमा राज्यले पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्दै उनले भने–‘स्रष्टाहरु संघर्षशील र साहसी हुन्छन ।’